home - alleverzekeringen.be    
   
 
Home
Verzekeringen
Maatschappijen
Nuttige info
Cijfers/indexen
Literatuur
Uw makelaar
Kantoor
     
gratis offerte om beter Ún goedkoper verzekerd te zijn
 

Disclaimer en privacy

Onderstaande regeling is van toepassing op alle internet-initiatieven van alleverzekeringen Lecluyse Simoens, Manitobalaan 33, 8200 Sint-Andries Brugge, verzekeringsmakelaar toegelaten onder CBFA-nummer 24 883, hierna "ons bedrijf" genoemd.

Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

  1. AANSPRAKELIJKHEID
  2. AUTEURSRECHT
  3. BESCHERMING VAN DE PRESOONLIJKE LEVENSSFEER
  4. AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE
  5. IDENTIFICATIEPLICHT
  6. GESCHILLEN

 

1. Aansprakelijkheid

Deze website werd uitsluitend ontwikkeld met het oog op het verstrekken van informatie aangaande ons bedrijf en de producten en diensten die we aanbieden. Alle teksten hebben een zuiver informatieve waarde.

Deze website bevat geen aanbiedingen in de juridische zin. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van financiële diensten of -producten. Voor precieze informatie, een persoonlijk professioneel advies of een aanbod moet u zich persoonlijk wenden tot ons kantoor.

Ons bedrijf besteedt uiterste zorg aan de inhoud van de verspreide informatie. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Wij trachten u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien wij fouten of tekortkomingen opmerken, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid  en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.

Ons bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via onze website werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Voor bindende informatie wordt de gebruiker verzocht zich te beroepen op de verzekeringspolissen en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma's of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten. Ons bedrijf garandeert niet dat informatie, software of andere items toegankelijk via deze website vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten.

U zal op deze website verwijzingen of hyperlinks terugvinden naar andere websites die geen eigendom zijn van ons bedrijf. Deze link is evenwel puur informatief en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Hetzelfde geldt voor alle websites via dewelke u, op welke manier dan ook, toegang heeft tot deze website.

 

2. Auteursrecht

Wij geven aan de bezoekers van onze website de toestemming tot het downloaden en kopiëren van de verstrekte informatie voor strikt persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke reproductie of verspreiding voor commerciële doeleinden of waarvan de finaliteit veranderd is. Korte aanhalingen uit teksten zijn zonder onze toestemming, maar wel mits bronvermelding toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. In ieder geval vrijwaart u ons bedrijf tegen aanspraken van derden.

Ons bedrijf behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over ons bedrijf en over de producten en diensten die we aanbieden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf, verboden.

De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.

 

3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bezoekers van onze website moeten er zich ervan bewust zijn dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig on-line beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico. Uw gegevens kunnen verloren gaan tijdens het verzenden of bekeken worden door ongeoorloofde derde partijen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze worden met de meeste discretie en overeenkomstig de geldende wetgeving behandeld. Gegevens die u ons bezorgt via het internet worden alleen intern gebruikt en worden nooit aan andere organisaties doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Ons bedrijf verbindt er zich toe de verzamelde data in geen geval te verkopen of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. 

Wij kunnen uw gegevens echter wel gebruiken voor advertentiedoeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u ons dit altijd laten weten via e-mail.

Onze site maakt geen gebruik van cookies. Wij houden geen enkele informatie bij over uw surfgedrag. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. U kan deze gegevens ook steeds laten verbeteren. Als u uw gegevens wil inkijken of verbeteren, contacteer ons dan. 
Als u bij ons een verzekering afsluit, kan het zijn dat wij u telefonisch of per e-mail contacteren in het kader van een onderzoek naar klanttevredenheid. U kan door ons ook gecontacteerd worden met betrekking tot informatie over aanvullende of verwante diensten. Indien u dergelijke oproepen niet wenst te ontvangen, contacteer ons dan.

 

4. Aanbrengen van een link naar een website

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van ons bedrijf is mogelijk mits voorafgaand contact met ons en uitdrukkelijke goedkeuring van ons bedrijf. Het volledige URL-adres van de website van ons bedrijf moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen ons bedrijf en de beheerders van die andere site.

Ons bedrijf geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren. Evenmin onderschrijft ons bedrijf hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats.

Ons bedrijf zal beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

 

5. Identificatieplicht

Bij toepassing van een Europeese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door verzekeringsmakelaars.

Verzekeringsmakelaars zijn sinds dien wettelijk verplicht, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

 

6. Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brugge, onverminderd het recht van ons bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door ons bedrijf gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan ons gemeld worden.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven bepalingen, kunt u contact opnemen met Wim Lecluyse op één van de volgende wijzen:
- per e-mail: info@alleverzekeringen.be 
- per telefoon: 050 39 32 41
- per fax: 050 30 06 17
- per brief: Manitobalaan 33 - 8200 Sint-Andries Brugge

 

Copyright © 2005 - alleverzekeringen Lecluyse Simoens -  Alle rechten voorbehouden alleverzekeringen.be / Copyright

Copyright © 2005, alleverzekeringen Lecluyse Simoens. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd of herschreven worden in eender welke vorm. Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze site. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u teksten of andere gegevens van deze website te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken ? Contacteer Wim Lecluyse, info@alleverzekeringen.be.

   

 
© alleverzekeringen.be info@alleverzekeringen.be 050 39 32 41 Privacybeleid